เอกสารการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
   
  ประกาศ ก.พ.อ.
  ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550
  ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2550
  ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551
  ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2552
  ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2555
  ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2555
  ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2555
  ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2556
  ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2556
  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 (ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2556)
  แบบประเมินผลการสอน
  แบบประเมินผลการสอน
  แบบประเมินเอกสารประกอบการสอน / เอกสารคำสอน
  แบบประเมินผลงานวิชาการ
  แบบประเมินคุณภาพตำรา หรือ หนังสือ
  แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย
  แบบประเมินคุณภาพบทความทางวิชาการ
  อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
  หลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการ
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
  ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2559
  ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (มบส.) เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบตำแหน่งทางวิชาการเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ลว. 12 ก.ค. 2560) NEW
  แบบคำขอตำแหน่งวิชาการ (ก.พ.อ.03)
   
สาระน่ารู้เกี่ยวกับการทำผลงานทางวิชาการ
  เอกสารประกอบการบรรยาย ในโครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ "ระบบพี่เลี้ยง รุ่น 2" หัวข้อ "การจัดทำเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน" วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 27 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล)
  เอกสารบรรยาย หัวข้อ "ก้าวแรก...ของการทำผลงานทางวิชาการ" 20-22 กรกฎาคม 2557 ณ ภูรัญญา รีสอร์ท ปากช่อง จ.นครราชสีมา (โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล)
  เอกสารบรรยาย หัวข้อ "ทำผลงานวิชาการอย่างมีความสุข" 26-28 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเอวัน พัทยา จ.ชลบุรี (โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล)
  เอกสารบรรยาย หัวข้อ "เทคนิคการจัดทำผลงานทางวิชาการ" 6 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท จ.นครนายก (โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล)
  เอกสารบรรยาย หัวข้อ "เทคนิคการจัดทำผลงานทางวิชาการ" 21 มิถุนายน 2556 ณ ห้องขุนวิเทศ คณะครุศาสตร์ มบส. (โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล)
  เอกสารบรรยาย หัวข้อ "เทคนิคการจัดทำผลงานวิชาการ" เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มบส. (โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล)
  เอกสารบรรยาย หัวข้อ "แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำผลงานทางวิชาการ" 20 ธันวาคม 2555 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มบส. (โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล)
  เอกสารบรรยายโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร 16 พฤษภาคม 2555 ณ รร.ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก (โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล)
   
หนังสืิอเวียนเกี่ยวกับการทำผลงานทางวิชาการ
  หนังสือ จาก สกอ. ที่ ศธ. 0509(2) /ว644 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยว กับการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ใช้ในการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556)
   
เวปไซต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการทำผลงานวิชาการ
  ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (คลิกเพื่อเข้าสู่เวปไซต์)
   
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกแต่งตั้ง (สำหรับผู้ยื่นเรื่องขอรับการประเมินฯ)
   
  ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี (ลว. 30 มี.ค. 2560)
   
  ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า (ลว. 8 กันยายน 2560)
   
  ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่า (ลว. 26 กุมภาพันธ์ 2561) NEW
 
คำสั่งฯ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น / คำสั่งฯ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างานของหน่วยงาน
   
  คำสั่งสภาฯ ที่ 2/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา) และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   
  คำสั่งสภาฯ ที่ 14/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย) และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   
  คำสั่งฯ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างานเพื่อกำหนดกรอบตำแหน่งต่าง ๆ (8 หน่วยงาน)
 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   
  บันทึกข้อความฯ ติดตามความคืบหน้าในการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร ภายในหน่วยงาน (ลว. 30 เม.ย. 2561) NEW
   
เอกสารการขอกำหนดตำแหน่งของสายสนับสนุน
   
  แบบฟอร์มการประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนให้สูงขึ้น NEW
   
  ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
   
  บัญชีแสดงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย (รวมทุกตำแหน่งใน มบส.)
   
  - บัญชีแสดงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย (แยกตามประเภทและระดับ)
   
  ตำแหน่งประเภทวิชาการ (สอนและวิจัย)
  1.ปะหน้า
  2.อาจารย์
  3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  4.รองศาสตราจารย์
  5.ศาสตราจารย์
   
  ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
  1.ปะหน้า
  2.ว11 (ลว. 23 พ.ย. 54)
  3.ผู้อำนวยการกอง
  4.ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
   
  ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ประเภทวิชาชีพเฉพาะ)
  1.ปะหน้า
  2.ปฏิบัติการ
  3.ชำนาญการ
  4.ชำนาญการพิเศษ
  5.เชี่ยวชาญ
  6.เชี่ยวชาญพิเศษ
   
  ตำแหน่งสถาปนิก (ประเภทวิชาชีพเฉพาะ)
  1.ปะหน้า
  2.ปฏิบัติการ
  3.ชำนาญการ
  4.ชำนาญการพิเศษ
  5.เชี่ยวชาญ
  6.เชี่ยวชาญพิเศษ
   
  ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ)
  1.ปะหน้า
  2.ปฏิบัติการ
  3.ชำนาญการ
  4.ชำนาญการพิเศษ
  5.เชี่ยวชาญ
   
  ตำแหน่งนิติกร (ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ)
  1.ปะหน้า
  2.ปฏิบัติการ
  3.ชำนาญการ
  4.ชำนาญการพิเศษ
  5.เชี่ยวชาญ
   
  ตำแหน่งบุคลากร (ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ)
  1.ปะหน้า
  2.ปฏิบัติการ
  3.ชำนาญการ
  4.ชำนาญการพิเศษ
  5.เชี่ยวชาญ
   
  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ)
  1.ปะหน้า
  2.ปฏิบัติการ
  3.ชำนาญการ
  4.ชำนาญการพิเศษ
  5.เชี่ยวชาญ
   
  ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ)
  1.ปะหน้า
  2.ปฏิบัติการ
  3.ชำนาญการ
  4.ชำนาญการพิเศษ
  5.เชี่ยวชาญ
   
  ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ (ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ)
  1.ปะหน้า
  2.ปฏิบัติการ
  3.ชำนาญการ
  4.ชำนาญการพิเศษ
  5.เชี่ยวชาญ
  6.เชี่ยวชาญพิเศษ
   
  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ)
  1.ปะหน้า
  2.ปฏิบัติการ
  3.ชำนาญการ
  4.ชำนาญการพิเศษ
  5.เชี่ยวชาญ
   
  ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน (ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ)
  1.ปะหน้า
  2.ปฏิบัติการ
  3.ชำนาญการ
  4.ชำนาญการพิเศษ
  5.เชี่ยวชาญ
   
  ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ)
  1.ปะหน้า
  2.ปฏิบัติการ
  3.ชำนาญการ
  4.ชำนาญการพิเศษ
  5.เชี่ยวชาญ
  6.เชี่ยวชาญพิเศษ
   
  ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ (ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ)
  1.ปะหน้า
  2.ปฏิบัติการ
  3.ชำนาญการ
  4.ชำนาญการพิเศษ
  5.เชี่ยวชาญ
   
  ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ)
  1.ปะหน้า
  2.ปฏิบัติการ
  3.ชำนาญการ
  4.ชำนาญการพิเศษ
  5.เชี่ยวชาญ
  6.เชี่ยวชาญพิเศษ
   
  ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ)
  1.ปะหน้า
  2.ปฏิบัติการ
  3.ชำนาญการ
  4.ชำนาญการพิเศษ
  5.เชี่ยวชาญ
  6.เชี่ยวชาญพิเศษ
   
  ตำแหน่งวิศวกร (ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ)
  1.ปะหน้า
  2.ปฏิบัติการ
  3.ชำนาญการ
  4.ชำนาญการพิเศษ
  5.เชี่ยวชาญ
  6.เชี่ยวชาญพิเศษ
   
  ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ)
  1.ปะหน้า
  2.ปฏิบัติการ
  3.ชำนาญการ
  4.ชำนาญการพิเศษ
  5.เชี่ยวชาญ
   
  ตำแหน่งบรรณารักษ์ (ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ)
  1.ปะหน้า
  2.ปฏิบัติการ
  3.ชำนาญการ
  4.ชำนาญการพิเศษ
  5.เชี่ยวชาญ
  6.เชี่ยวชาญพิเศษ
   
  ตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ)
  1.ปะหน้า
  2.ปฏิบัติการ
  3.ชำนาญการ
  4.ชำนาญการพิเศษ
  5.เชี่ยวชาญ
   
  ตำแหน่งนักวิจัย (ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ)
  1.ปะหน้า
  2.ปฏิบัติการ
  3.ชำนาญการ
  4.ชำนาญการพิเศษ
  5.เชี่ยวชาญ
  6.เชี่ยวชาญพิเศษ
   
  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย (ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ)
  1.ปฏิบัติการ
  2.ชำนาญการ
   
  ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ (ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ)
  1.ปะหน้า
  2.ปฏิบัติการ
  3.ชำนาญการ
  4.ชำนาญการพิเศษ
  5.เชี่ยวชาญ
  6.เชี่ยวชาญพิเศษ
   
  ระเบียบมหาวิทยาลัย&แบบฟอร์มแนบท้ายระเบียบ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัย&แบบฟอร์มแนบท้ายข้อบังคับ (ข้าราชการ)
  ประกาศ ก.พ.อ. มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (รวมทุกตำแหน่ง) ไฟล์จาก สกอ. 2553-ปัจจุบัน
  ขั้นตอนการขอกำหนดระดับตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (สายสนับสนุน)
  ข้าราชการ
  พนักงานมหาวิทยาลัย
  ขั้นตอนการขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (สายสนับสนุน)
  ข้าราชการ
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 
สาระน่ารู้เกี่ยวกับการทำผลงานสายสนับสนุน
  ตัวอย่างการประเมินค่างาน (22-23 มิ.ย. 58)
  เอกสารบรรยาย หัวข้อ "การเขียนคู่มือการทำงานจากงานประจำ (บุคลากรสายสนับสนุน)" 15-16 กรกฎาคม 2557 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก (โดย อาจารย์เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์)
 

วิเคราะห์ค่างานเพื่อกำหนดกรอบตำแหน่ง 29 มกราคม 2559 (โดย อาจารย์เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์)
Part 1 Part 2 Part 3

 

การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ 23 กุมภาพันธ์ 2559 (โดย อาจารย์เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์)
Part 1 Part 2 Part 3