ขั้นตอนการขอเอกสารต่างๆ
   
การออกหนังสือรับรอง ข้าราชการแะบุคลากร
การขอมีบัตรประจำตัว หรือมีบัตรประจำตัวใหม่
   
   
   
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
   
แบบฟอร์มการประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนให้สูงขึ้น NEW
แบบรายงานผลการศึกษาสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ
แบบการขอรับทุนพัฒนาบุคลากร (แบบใหม่)
แบบแสดงสถานภาพการศึกษาของผู้รับทุนพัฒนาบุคลากร
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้าง (เงินบำรุงการศึกษา)
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป
แบบรายงานผลการศึกษา (สำหรับผู้ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัย)
ใบลาอุปสมบท‏
ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว
ใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
ใบขอยกเลิกวันลา
ใบลาพักผ่อน
คำขอมีบัตรประจำตัว หรือมีบัตรประจำตัวใหม่
หนังสือรับรอง (บุคลากรทุกประเภท)
หนังสือขอลาออกจากราชการ
ขออนุญาตไปราชการต่างประเทศ
ขออนุญาตไปราชการในประเทศ
แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
แบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (สปส.9-02)
แบบฟอร์มกรอบอัตรากำลังและแผนพัฒนาบุคลากร
แบบฟอร์มกรอบอัตรากำัลัง (กำหนดภาระงานของหน่วยงาน)
เอกสารแนบท้ายประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล การปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2555
   
   
   
   
 
Click เพื่อดูข้อบังคับมหาวิทยาลัยทั้งหมด