ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

         
   
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน
   
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก และสถานที่
   
   
 • ใบสมัคร
     
  ประกาศรับสมัคร
         
        พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน)
     
   
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานและใบสมัครแนบท้าย
   
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และสถานที่
   
     
     
 
ประกาศรับสมัคร
     
        พนักงานมหาวิทยาลัย (งบบำรุงการศึกษา)
     
   
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานและใบสมัครแนบท้าย
   
   
     
     
  ประกาศรับสมัคร
     
        พนักงานมหาวิทยาลัย (เฉพาะบุคคลภายใน)
     
   
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานและใบสมัครแนบท้าย
   
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก และสถานที่
   
     
     
  ประกาศรับสมัคร
     
        พนักงานราชการ
     
   
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานและใบสมัครแนบท้าย
   
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก และสถานที่
   
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และการรายงานตัว
     
     
  ประกาศรับสมัคร
     
        ลูกจ้างมหาวิทยาลัย (เงินบำรุงการศึกษา)
     
   
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานและใบสมัครแนบท้าย
   
   
     
     
  ประกาศรับสมัคร
         
        อาจารย์พิเศษ (เปิดรับสมัครทุกปี)
     
   
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน
   
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก และสถานที่
   
 • ประกาศผลรายชื่ออาจารย์พิเศษ 2560
   
 • ใบสมัคร