คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด  

“สิรินายน” งานเกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

    วันที่ 26 กันยายน 2560
    ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด  

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน
ในการขอประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2

    วันที่ 21 - 22 กันยายน 2560
    ณ คุ้มพญาซอรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด  

การประชุมชี้แจงการต่อสัญญาจ้างระยะที่ 3 (ผศ.)

    วันที่ 5 กันยายน 2560
    ณ อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงค์ ชั้น 15
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด  

การประชุมบุคลากรของสำนักงานอธิการบดี เพื่อรับฟังนโยบายการบริหารงานของ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

    วันที่ 21 สิงหาคม 2560
    ณ ห้องประชุม อาคาร 7 (อาคารคณะวิทยาการจัดการ) ชั้น 15
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด  

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน
ในการขอประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1

    วันที่ 7-8 สิงหาคม 2560
    ณ คุ้มพญาซอรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด  

รายงานตัวพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดนุนทั่วไป)
บรรจุใหม่ 1 สิงหาคม 2560

    วันที่ 1 สิงหาคม 2560
    ณ ห้องประชุม 5.1 ชั้น 5 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงค์ (อาคาร 6) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด  

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
จัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2561 ของกองบริหารงานบุคคล”

    วันที่ 14-16 กรกฏาคม 2560
    ณ Happy Pool Villas จังหวัดเพชรบุรี
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด  

รายงานตัวพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้าง
บรรจุใหม่ 3 กรกฏาคม 2560

    วันที่ 3 กรกฏาคม 2560
    ณ ห้องประชุมชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด  

โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ (รอบพิเศษ สำนักงานอธิการบดี)

    วันที่ 28 มิถุนายน 2560
    ณ ลานกิจกรรม อาคาร 1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด  

โครงการ "ถักน้ำใจ ทอไมตรี สานสามัคี " เพื่อสร้างจิตบริการและการทำงานเป็นทีม

    วันที่ 25-26 มิถุนายน 2560
    ณ โรงแรมหาดทรายทองรีสอร์ท และ ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด  

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ในการขอประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น (ระยะที่ 1)

    วันที่ 1-2 มิถุนายน 2560
    ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด  

การประชุมคณะผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 1/2560 (ศูนย์-สำนักฯ-บุคลากรสายสนับสนุน)

    วันที่ 24 เมษายน 2560
    ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด  

Thank you party โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)

    วันที่ 31 มีนาคม 2560
    ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 11 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด  

การเสนอชื่อผู้อำนวยการ 3 สำนัก (กิจการนิสิตฯ-คอมฯ-ศิลปะ) ของสำนักงานอธิการบดี

    วันที่ 23 มีนาคม 2560
    ณ สำนักงานอธิการบดี อาคาร 6 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด  

การเลือกตั้งประธาน และกรรมการประเภทข้าราชการ เป็นสภาคณาจารย์และข้าราชการ

    วันที่ 20 มีนาคม 2560
    ณ สำนักงานอธิการบดี อาคาร 6 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด  

การประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนการปรับระดับชั้นงานของลูกจ้างประจำ

    วันที่ 15 มีนาคม 2560
    ณ ห้องประชุมดิศ บุนนาค อาคาร 11 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด  

โครงการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง คุณเฉลิมชัย อินทรชัยศรี จังหวัดเลย

    วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2560
    ณ จังหวัดเลย และจังหวัดมหาสารคาม
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด  

ครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)

    วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
    ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 11 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด  

งานพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยามหาศรีสุริยวงศ์

    วันที่ 19 มกราคม 2560
    ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์ สมเด็จเจ้าพระยามหาศรีสุริยวงศ์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด  

รายงานตัวพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ บรรจุใหม่ 4 มกราคม 2560

    วันที่ 4 มกราคม 2560
    ณ ห้องประชุม ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด  

โครงการอบรมความรู้ เรื่อง "การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน" (รุ่นที่ 2)

    วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
    ณ ห้องประชุมบ้านรับรอง อาคาร 11 ชั้น 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด  

โครงการอบรมความรู้ เรื่อง "การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน" (รุ่นที่ 1)

    วันที่ 26 ตุลาคม 2559
    ณ ห้องประชุมบ้านรับรอง อาคาร 11 ชั้น 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด  

โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร และปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560

    วันที่ 14-15 ตุลาคม 2559
    ณ ห้องประชุมบ้านรับรอง อาคาร 11 ชั้น 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด  

การประชุมชี้แจงแนวทางการต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป

    วันที่ 11 ตุลาคม 2559
    ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด  

การเลือกตั้งนายกสโมสรบุคลากรของมหาวิทยาลัย

    วันที่ 27 กันยายน 2559
    ณ สำนักงานอธิการบดี อาคาร 6 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด  

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างจิตสำนึกการให้บริการ และวิเคราห์ SWOT เพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี

    วันที่ 26-28 มิถุนายน 2559
    ณ ตะนาวศรีรีสอร์ท ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด  

การประชุมชี้แจงสิทธิประโยชน์และสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย และการเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (เงิน งปม.)

    วันที่ 10 มิถุนายน 2559
    ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 และสำนักงานอธิการบดี อาคาร 6 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด  

รายงานตัวพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง บรรจุใหม่ 1 มิถุนายน 2559

    วันที่ 1 มิถุนายน 2559
    ณ ห้องแก้วมรกต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมิน และจัดการผลการปฏิบัติงานด้วยระบบ KPI & PMS

    วันพุธที่ 20 เมษายน 2559
    ณ ห้องประชุมบ้านรับรอง ชั้น 9 อาคาร 11 มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด  

โครงการฯ เรื่อง รู้เท่าทันกฎหมาย ห่างไกลความรับผิด รุ่นที่ 2

    วันที่ 16 มีนาคม 2559
    ณ อาคาร 11 ชั้น 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
       
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด  

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "นโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ และ ความเป็นเลิศ

    ระหว่างวันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2559
    ณ โรงแรมภูริมาศ บีช โฮเต็ล & สปา จังหวัดระยอง
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด  

โครงการฯ เขียนคู่มือการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2559 (รุ่นที่ 2)

    วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2559
    ณ รอยัลฮิลล์ กอลฟ์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครนายก
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด  

รายงานตัวพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง บรรจุใหม่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

    วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
    ณ อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ชั้น 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด  

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินค่างานเพื่อกำหนดกรอบ ตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนให้สูงขึ้น

    วันที่ 28-30 มกราคม 2559
    ณ อาคาร 11 ชั้น 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด  

โครงการศึกษาดูงานคลินิกวิชาการและเรียนรู้สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

    วันที่ 20-22 มกราคม 2559
    ณ คลินิกวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด  

งานพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยามหาศรีสุริยวงศ์

    วันที่ 19 มกราคม 2559
    ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์ สมเด็จเจ้าพระยามหาศรีสุริยวงศ์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด  

โครงการฯ เรื่อง รู้เท่าทันกฎหมาย ห่างไกลความรับผิด รุ่นที่ 1

    วันที่ 18 ธันวาคม 2558
    ณ อาคาร 11 ชั้น 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด  

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน ของบุคลากรกองบริหารงานบุคคล

    วันที่ 8-10 ธันวาคม 2558
    ณ เขาค้อ & ภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด  

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนคู่มือ การปฏิบัติงาน ประจำปี งบประมาณ 2559 รุ่นที่ 1

    วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2558
    ณ รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอท แอนด์ สปา จ.นครนายก
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด  

การประชุมเตรียมความพร้อม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนคู่มือ การปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 รุ่นที่ 1 (วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2558)

    วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
    ณ อาคาร 100 ศรีสุริยวงศ์ ชั้น 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด  

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการประเมินค่างานและการกำหนดกรอบตำแหน่งฯ กลุ่มที่ 3 (สำนักงานอธิการบดี&สำนักวิทยบริการฯ&สำนักส่งเสริมวิชาการฯ)

    วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
    ณ อาคาร 100 ศรีสุริยวงศ์ ชั้น 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด  

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการประเมินค่างานและการกำหนดกรอบตำแหน่งฯ กลุ่มที่ 2 (ผู้บริหาร)

    วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558
    ณ อาคาร 100 ศรีสุริยวงศ์ ชั้น 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด  

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการประเมินค่างานและการกำหนดกรอบตำแหน่งฯ กลุ่มที่ 1 (บุคลากรสังกัดศูนย์&สำนักต่างๆ)

    วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558
    ณ อาคาร 11 ชั้น 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด  

ประชุมเตรียมความพร้อมการเปลี่ยน พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินบำรุงการศึกษา) ต่ำกว่า ป.ตรี ไปเป็นลูกจ้าง

    วันที่ 9 ตุลาคม 2558
    ณ อาคาร 100 ศรีสุริยวงศ์ ชั้น 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด  

รายงานตัวพนักงานมหาวิทยาลัย บรรจุ 1 ตุลาคม 2558

    วันที่ 1 ตุลาคม 2558
    ณ ห้องไพลิน อาคาร 3 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด  

ประชุมเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

    วันที่ 15 กันยายน 2558
    ณ อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ชั้น 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด  

ประชุมชี้แจงเรื่องการทำสัญญาจ้าง และการต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย

    วันที่ 27 กรกฎาคม 2558
    ณ อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ชั้น 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด  

โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยบรรจุใหม่

    ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2558
    ณ ห้องประชุมบ้านรับรอง อาคาร 11 ชั้น 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด  

รายงานตัวพนักงานมหาวิทยาลัย (งปม.) บรรจุ 1 กรกฎาคม 2558

    วันที่ 1 กรกฎาคม 2558
    ณ อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ชั้น 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด  

โครงการบรรยายให้ความรู้ "การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ"

    วันที่ 29 มิถุนายน 2558
    ณ ห้องประชุม ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด  

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์และการประเมินค่างาน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น (สายสนับสนุน)” รุ่น 2 (ตำแหน่งอื่นๆ)

    วันที่ 23 มิถุนายน 2558
    ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด  

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์และการประเมินค่างาน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น (สายสนับสนุน)” รุ่น 1 (จ.บ.)

    วันที่ 22 มิถุนายน 2558
    ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด  

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “รวมพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อการทำงานเป็นทีม”

    ระหว่างวันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2558
    ณ บรุคไซด์ วัลเล่ย์ รีสอร์ท จังหวัดระยอง
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด  

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น"

    วันที่ 30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2558
    ณ โรงแรมบียอนด์สวีท จรัญสนิทวงศ์ 85 กรุงเทพมหานคร
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด  

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ให้สามารถวิเคราะห์ และประเมินค่างาน ในการกำหนดระดับตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนให้สูงขึ้น

    วันที่ 27 เมษายน 2558
    ณ โรงแรมไอบิส กรุงเทพ ริเวอร์ไซต์
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด  

รายงานตัวพนักงานมหาวิทยาลัย (งปม.) และพนักงานราชการ (บรรจุ 9 มี.ค. 58)

    วันที่ 9 มีนาคม 2558
    ณ อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ชั้น 14
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด  

งานพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยามหาศรีสุริยวงศ์

    วันที่ 19 มกราคม 2558
    ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์ สมเด็จเจ้าพระยามหาศรีสุริยวงศ์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด  

โครงการเขียนคู่มือการทำงานจากงานประจำ (บุคลากรสายสนับสนุน) รุ่นที่ 2

    วันที่ 23-24 ธันวาคม 2557
    ณ ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด  

รายงานตัวพนักงานมหาวิทยาลัย (งปม.) เริ่มบรรจุเข้าใหม่ 1 ธ.ค. 57

    วันที่ 1 ธันวาคม 2557
    ณ อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ชั้น 15
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด  

โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ปฐมนิเทศ พนักงานมหาวิทยาลัยบรรจุใหม่ 2556-2557 (สายสนับสนุน)

    วันที่ 7-9 กันยายน 2557
    ณ เทวัญ ดารา รีสอร์ท แอนด์ สปา หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด  

โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ปฐมนิเทศ พนักงานมหาวิทยาลัยบรรจุใหม่ 2556-2557 (สายสอน)

    วันที่ 20-22 กรกฎาคม 2557
    ณ โรงแรมภูรัญญา จังหวัดนครราชสีมา
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด  

โครงการเขียนคู่มือการทำงานจากงานประจำ (บุคลากรสายสนับสนุน) รุ่นที่ 1

    วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2557
    ณ ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด  

การประชุมสัญจรและศึกษาดูงานของกองบริหารงานบุคคล

    วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2557
    ณ โรงแรมเทวัญดารา อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด  

รายงานตัวพนักงานมหาวิทยาลัย (งปม.) เริ่มบรรจุเข้าใหม่ 1 ก.ค. 57

    วันที่ 1 กรกฎาคม 2557
    ณ อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ชั้น 15
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด  

การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

    วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557
    ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด  

งานพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยามหาศรีสุริยวงศ์

    วันที่ 19 มกราคม 2557
    ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์ สมเด็จเจ้าพระยามหาศรีสุริยวงศ์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด  

ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2557

    วันที่ 26 ธันวาคม 2556
    ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์ สมเด็จเจ้าพระยามหาศรีสุริยวงศ์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด  

โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและปฐมนิเทศ พนักงานมหาวิทยาลัยบรรจุใหม่

    ระหว่างวันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2556
    ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด  

โครงการสัมมนาฯ เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อการทำงานเป็นทีม

    ระหว่างวันที่ 28 - 30 มีนาคม 2556
    ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จ.เพชรบุรี
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด  

ีเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

    วันที่ 19 มีนาคม 2556
    ณ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด  

เลือกประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

    วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556
    ณ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด  

ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2556

    วันที่ 27ธันวาคม 2555
    ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์ สมเด็จเจ้าพระยามหาศรีสุริยวงศ์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด  

การจัดทำกรอบอัตรากำลังของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ระยะที่ 2 พ.ศ. 2557-2560

    วันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2555
    ณ ห้องประชุมคอมเวนชั่น โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว มรภ.พิบูลสงคราม
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด  

ประชุมเครือข่ายกลุ่มนิติกรและผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในสถาบันอุดมศึกษา

    เรื่อง การตั้งเรื่อง การสืบสวนสอบสวน วิธีการสืบสวนสอบสวน การสรุปผลการสืบสวนสอบสวน
    วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2555 โรงแรมเมอร์เคียว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด  

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร และปฐมนิเทศ พนักงานมหาวิทยาลัย”

    ระหว่างวันที่ 7 - 9 กันยายน 2555
    ณ โรงแรมคามิโอเฮ้าส์ จังหวัดระยอง
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด   โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ครั้งที่ 2
    ระหว่างวันที่ 13 - 16 พฤษภาคม 2555
    ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด   โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริการด้วยใจอย่างมีความสุข หลักสูตร “ชีวิตเบิกบาน การทำงานเป็นสุข”
    ระหว่างวันที่ 29 - 30 เมษายน 2555
    ณ สวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
    วันที่ 17 – 19 มีนาคม 2555
    ณ โรงแรมกาญจนาธารารีสอร์ท
    อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด   การประชุมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
    วันเสาร์ ที่ 21 มกราคม 2555
    ณ อาคาร 1 ชั้น 4
    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด   งานพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยามหาศรีสุริยวงศ์
    วันที่ 19 มกราคม 2555
    ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์ สมเด็จเจ้าพระยามหาศรีสุริยวงศ์
    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด   เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ คณะครุศาสตร์
    (แทนตำแหน่งที่ว่าง) และเลือกกรรมการพนักงานมหาวิทยาลัย
    ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
    ณ อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
    เรื่อง การจัดทำกรอบอัตรากำลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาฯ
    ระหว่างวันที่ 20 - 22 กันยายน 2554
    ณ สวนผึ้งคันทรี่ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน (Operating Manual)
    ระดับปฏิบัิติงาน ตามระบบการบริหารงานบุคคลใหม่ (สายสนับสนุน)
    ระหว่างวันที่ 20 - 22 กรกฎาคม 2554
    ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด   โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา
    เรื่อง  สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน
    วันจันทร์ที่  11  กรกฎาคม  พ.ศ. 2554
    ณ  ห้องประชุมใหญ่  ชั้น 15  อาคาร 100 ปี  ศรีสุริยวงศ์
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด   โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
    เรื่อง การสร้างสรรค์ทีมงาน และ Walk Rally
    ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2554
    ณ โรงแรมเจ้าหลาวทอแสงบีช จังหวัดจันทบุรี
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด   โครงการประชุมสัมมนา
    เรื่อง การปฐมนิเทศและศึกษาดูงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
    ระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน 2554
   

ณ บ้านนารีสอร์ท จังหวัดนครนายก

     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด   เลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
    วันที่ 21 มกราคม 2554
   

ณ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี

    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
 
    วันที่ 19 มกราคม 2554
    ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์ สมเด็จเจ้าพระยามหาศรีสุริยวงศ์
    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
    การบรรยาย ให้ความรู้เกี่ยวกับ "กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ"
    วันที่ 23 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.00-12.00 น.
    ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 7)
    (คณะวิทยาการจัดการ)
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
    ประชุมชี้แจง เรื่อง มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ
    (โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด)
    วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2553
    ณ หอประชุมสุขุมนัยประเสริฐ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
         
    โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน
    เรื่อง การพัฒนาบุคลากรเพื่อการทำงานเป็นทีม
    วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2553
    ณ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
    โครงการอบรม "การสื่อสารเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ"
    วันที่ 25 เมษายน 2553
    ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 10
    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
    โครงการศึกษาดูงาน
    วันที่ 11-13 มีนาคม 2553
    ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร จังหวัดชุมพร
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
 
 
    งานพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยามหาศรีสุริยวงศ์
    วันที่ 19 มกราคม 2553
    ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์ สมเด็จเจ้าพระยามหาศรีสุริยวงศ์
    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
    ทำบุญสำนักงานอธิการบดี และสร้างสรรค์ปีใหม่
    วันที่ 7 มกราคม 2553
    ณ ชั้น 1 อาคาร 6 (อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์)
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
    ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2553
    วันที่ 29 ธันวาคม 2552
    ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์ สมเด็จเจ้าพระยามหาศรีสุริยวงศ์
    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด   ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
    วันที่ 3 ธันวาคม 2552
    ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์ สมเด็จเจ้าพระยามหาศรีสุริยวงศ์
    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)
   
  คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด   โครงการประชุมสัมนา ปฐมนิเทศและศึกษาดูงานพนักงานมหาวิทยาลัย
    วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2552
    ณ โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ จังหวัดสุพรรณบุรี
     
 
(คลิกภาพ ดูภาพทั้งหมด)