ผู้อำนวยการกอง

 

 

 
นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล
งานบริหารงานทั่วไป  
นางศรีสุนันท์ เจิดจิระโชค
นางพิมพิศา บรรเจิดศีล
นายกิตติศักดิ์ ลีมี
งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ฯ  
นางสาวนิรชา เกตุภักดีกูล
นางวรรณรัตน์ พีสะระ
นายพิศิษฐ์ บุญญาอธิมาตร
นางสาวพรลภัส ธานี
นางสาวนภัสวรรณ ดวงจันทร์
นางสาวชนธร เกิดงามพร้อม
งานพัฒนาระบบงานอัตรากำลังฯ  
นางสาวจุฑามาศ สุทธิแสน
งานกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  
นางสาวศิริรัตน์ ขันอุดทา
นางสาวนัฏตินา นาคมนต์
งานวินัย และนิติการ  
นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล
นางสาวดาวประกาย สุขสี
นางสาวสุภาพร ซ่อนกลิ่น
นายสิรคุณ พรรณิตานนท์