รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ตั้งแต่ ปี 2547-ปัจจุบัน)
  รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2558
  รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2557
  รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2556
  รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2555
  รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2554
  รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2553
  รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2552
  รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2551
  รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2550
  รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2549
  รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2548
  รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2547
  รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ฉบับรวม ปี 2547-2558)
     
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำ ปี 2560 (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย) NEW
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำ ปี 2559 (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย)
ลักษณะแถบจำลอง เครื่องราชอิสริยาภรณ์
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฏไทย
 
ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (จดทะเบียนกับบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด และเริ่มตั้งกองทุนฯ เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 55)
  ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  เอกสารแนบท้ายข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์
 
แผนการสรรหาประจำปีงบประมาณ 2560
  อาจารย์พิเศษ NEW
  พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้าง
 
สาระน่ารู้
  ข้อกำหนดว่าด้วย กองทุนสุริยะ พ.ศ. 2559 (ประกาศ ณ 12 พ.ย. 59)
  สิทธิประโยชน์และหน้าที่ของสมาชิก ช.พ.ค. และ สมาชิก ช.พ.ส. ที่ควรทราบ
  สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน (ประกันสังคม)
  แบบพิมพ์หนังสือราชการใหม่พร้อมตัวอย่างการพิมพ์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี (ลว. 30 มี.ค.60) NEW
  รายละเอียดข้อมูลลูกจ้างประจำของมหาวิทยาลัย และการจ่ายค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูง ของตำแหน่งตามหนังสือจากกรมบัญชีกลาง ว 27 ลว. 6 มี.ค. 60 NEW
  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดใช้เครื่องหมายตำแหน่งของข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา (ประกาศ ณ วันที 21 พฤศจิกายน 2555)
  เครื่องแบบปฏิบัติราชการและบัตรประจำตัวของพนักงานราชการ (สำนักงานก.พ.)
  การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494
  หนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(5).5/ว885 เรื่อง การปรับราคาชดใช้แทน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 57 เป็นต้นไป)
  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเพิ่มวงเงินกู้โดยใช้หนังสือรับรองสิทธิ ในการบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกัน การกู้เงินฉบับเดิม (ลงวันที่ 4 ก.พ. 56) จากกรมบัญชีกลาง
  ขอแก้ไขเกณฑ์การให้คะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
 
     
  ประกาศฯ แนวทางและหลักเกณฑ์การลงเวลาปฏิบัติราชการโดยการสแกนลายนิ้วมือ

ตรวจสอบการสแกนลายนิ้วมือ (ตุลาคม 2559 - ปัจจุบัน)

  เดือนมีนาคม 2560 NEW
  เดือนกุมภาพันธ์ 2560
  เดือนมกราคม 2560
  เดือนธันวาคม 2559
  เดือนพฤศจิกายน 2559
  เดือนตุลาคม 2559
ตรวจสอบการสแกนลายนิ้วมือ (ตุลาคม 2555 - กันยายน 2559)
  ข้าราชการ
  ลูกจ้างประจำ
  พนักงานราชการ
  พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน)
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)
  ลูกจ้าง (เงินรายได้)
  ศูนย์การศึกษาอู่ทองทราวดี
  บุคลากรที่ย้ายเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งปม.) ณ 1 ก.พ. 59