รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ตั้งแต่ ปี 2547-ปัจจุบัน)
  รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2556
  รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2555
  รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2554
  รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2553
  รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2552
  รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2551
  รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2550
  รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2549
  รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2548
  รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2547
  รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ฉบับรวม ปี 2547-2556)
     
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำ ปี 2557 (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย) NEW
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำ ปี 2557 (พนักงานมหาวิทยาลัย งปม.) NEW
ลักษณะแถบจำลอง เครื่องราชอิสริยาภรณ์
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฏไทย NEW
 
ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (จดทะเบียนกับบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด และเริ่มตั้งกองทุนฯ เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 55)
  ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ
  เอกสารแนบท้ายข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ
   

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ขอได้ที่กองบริหารงานบุคคลเท่านั้น)

  F2 แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์
 
แผนการสรรหาประจำปีงบประมาณ 2557
  พนักงานราชการ NEW
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้)
 
สาระน่ารู้
  สิทธิประโยชน์และหน้าที่ของสมาชิก ช.พ.ค. และ สมาชิก ช.พ.ส. ที่ควรทราบ
  สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน (ประกันสังคม)
  แบบพิมพ์หนังสือราชการใหม่พร้อมตัวอย่างการพิมพ์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศ เรื่อง การกำหนดฐานอัตราค่าจ้างแรกบรรจุตามคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย NEW
  แนวทางการดำเนินการของผู้รับทุนสนับสนุนการศึกษาจากกองทุน มบส.
  ประกาศ เรื่อง เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (ประกาศ ณ 12 ก.พ. 57)
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการเลือกและผู้มีคุณสมบัติ ลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ (ประกาศ ณ 7 ก.พ. 57)
  ประกาศ เรื่อง กรอบวงเงินทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร (ประกาศ ณ 14 ม.ค. 57)
  ประกาศ เรื่อง การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (สั่ง ณ วันที่ 10 ม.ค. 57)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ลาออก (ประกาศ ณ 26 ธ.ค. 56)
  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนกใช้เครื่องหมายตำแหน่งของข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา (ประกาศ ณ วันที 21 พฤศจิกายน 2555)
  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ (ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2556)
  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน และสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ (ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2556)
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การจ่ายเงินรางวัลให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2555
  ขั้นตอนการเช็คการลงเวลาปฏิบัติราชการผ่านระบบ ERP
  เครื่องแบบปฏิบัติราชการและบัตรประจำตัวของพนักงานราชการ (สำนักงานก.พ.)
  ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การจัดสรรทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (เพิ่มเติม)
  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2554 (เพิ่มเติม) * สำนักงาน ก.พ. *
  การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2555 (กระทรวงศึกษาธิการ)
  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเพิ่มวงเงินกู้โดยใช้หนังสือรับรองสิทธิ ในการบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกัน การกู้เงินฉบับเดิม (ลงวันที่ 4 ก.พ. 56) จากกรมบัญชีกลาง
  การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2556 จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  เชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุ ประจำปี 2556 (จาก ม.เชียงใหม่)
  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2556 (ทุนพัฒนาข้าราชการ) ในส่วนทุนของสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกาา และทุนสนับสนุนยุทธศารสตร์การพัฒนาต่างประเทศ ประจำปี 2555 (เพิ่มเติม) * สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา *
  ขอแก้ไขเกณฑ์การให้คะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
 
ตรวจสอบการสแกนลายนิ้วมือ (ตุลาคม 2555 - ปัจจุบัน)
  ข้าราชการ
  ลูกจ้างประจำ
  พนักงานราชการ
  พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน)
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)
  พนักงานมหาวิทยาลัย (บัณฑิต) สรัลรัตน์