รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ตั้งแต่ ปี 2547-ปัจจุบัน)
  รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2558
  รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2557
  รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2556
  รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2555
  รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2554
  รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2553
  รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2552
  รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2551
  รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2550
  รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2549
  รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2548
  รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2547
  รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ฉบับรวม ปี 2547-2558)
     
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำ ปี 2559 (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย) NEW
ลักษณะแถบจำลอง เครื่องราชอิสริยาภรณ์
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฏไทย
 
ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (จดทะเบียนกับบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด และเริ่มตั้งกองทุนฯ เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 55)
  ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ
  เอกสารแนบท้ายข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ
 

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์
 
แผนการสรรหาประจำปีงบประมาณ 2559
  อาจารย์พิเศษ
  พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้าง NEW
 
สาระน่ารู้
  ข้อกำหนดว่าด้วย กองทุนสุริยะ พ.ศ. 2559 (ประกาศ ณ 12 พ.ย. 59)
  สิทธิประโยชน์และหน้าที่ของสมาชิก ช.พ.ค. และ สมาชิก ช.พ.ส. ที่ควรทราบ
  สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน (ประกันสังคม)
  แบบพิมพ์หนังสือราชการใหม่พร้อมตัวอย่างการพิมพ์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ขั้นตอนการประเมินบุคลากรโดยผู้ร่วมงาน (Peer Assessment) ในภาพรวมของพฤติกรรมการทำงาน (พร้อมรูปภาพประกอบ) ระบบปิด 25 ตุลาคม 2558 เวลา 23.59 น.

 

ปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรทุกประเภท ( ณ 1 ต.ค. 58 )

 

การเตรียมความพร้อมในการวางแผนอัตรากำลังคน กรณีมีผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี งปม. 2558

 

การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494

 

หนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(5).5/ว885 เรื่อง การปรับราคาชดใช้แทน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป)

  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดใช้เครื่องหมายตำแหน่งของข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา (ประกาศ ณ วันที 21 พฤศจิกายน 2555)
  เครื่องแบบปฏิบัติราชการและบัตรประจำตัวของพนักงานราชการ (สำนักงานก.พ.)
  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเพิ่มวงเงินกู้โดยใช้หนังสือรับรองสิทธิ ในการบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกัน การกู้เงินฉบับเดิม (ลงวันที่ 4 ก.พ. 56) จากกรมบัญชีกลาง
  ขอแก้ไขเกณฑ์การให้คะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
 
     
  ประกาศฯ แนวทางและหลักเกณฑ์การลงเวลาปฏิบัติราชการโดยการสแกนลายนิ้วมือ

ตรวจสอบการสแกนลายนิ้วมือ (ตุลาคม 2559 - ปัจจุบัน)

  เดือนธันวาคม 2559
  เดือนพฤศจิกายน 2559
  เดือนตุลาคม 2559
ตรวจสอบการสแกนลายนิ้วมือ (ตุลาคม 2555 - กันยายน 2559)
  ข้าราชการ
  ลูกจ้างประจำ
  พนักงานราชการ
  พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน)
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)
  ลูกจ้าง (เงินรายได้)
  ศูนย์การศึกษาอู่ทองทราวดี
  บุคลากรที่ย้ายเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งปม.) ณ 1 ก.พ. 59