รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ตั้งแต่ ปี 2547-ปัจจุบัน)
  รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2557 NEW
  รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2556
  รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2555
  รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2554
  รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2553
  รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2552
  รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2551
  รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2550
  รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2549
  รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2548
  รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2547
  รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ฉบับรวม ปี 2547-2557)
     
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำ ปี 2558 (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย) NEW
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำ ปี 2557 (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย) NEW
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำ ปี 2557 (พนักงานมหาวิทยาลัย งปม.) NEW
ลักษณะแถบจำลอง เครื่องราชอิสริยาภรณ์
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฏไทย NEW
 
ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (จดทะเบียนกับบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด และเริ่มตั้งกองทุนฯ เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 55)
  ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ
  เอกสารแนบท้ายข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ
   

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ขอได้ที่กองบริหารงานบุคคลเท่านั้น)

  F2 แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์
 
แผนการสรรหาประจำปีงบประมาณ 2557
  อาจารย์พิเศษ
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) บุคคลภายใน และบุคคลภายนอก
 
สาระน่ารู้
  สิทธิประโยชน์และหน้าที่ของสมาชิก ช.พ.ค. และ สมาชิก ช.พ.ส. ที่ควรทราบ
  สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน (ประกันสังคม)
  แบบพิมพ์หนังสือราชการใหม่พร้อมตัวอย่างการพิมพ์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

การเตรียมความพร้อมในการวางแผนอัตรากำลังคน กรณีมีผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี งปม. 2558 NEW

 

ปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รอบ 6 เดือน ( 1 ต.ค. 57 - 31 มี.ค. 58 ) NEW

 

การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494

 

หนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(5).5/ว885 เรื่อง การปรับราคาชดใช้แทน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป)

  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดใช้เครื่องหมายตำแหน่งของข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา (ประกาศ ณ วันที 21 พฤศจิกายน 2555)
  เครื่องแบบปฏิบัติราชการและบัตรประจำตัวของพนักงานราชการ (สำนักงานก.พ.)
  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเพิ่มวงเงินกู้โดยใช้หนังสือรับรองสิทธิ ในการบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกัน การกู้เงินฉบับเดิม (ลงวันที่ 4 ก.พ. 56) จากกรมบัญชีกลาง
  ขอแก้ไขเกณฑ์การให้คะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
 
ตรวจสอบการสแกนลายนิ้วมือ (ตุลาคม 2555 - ปัจจุบัน)
  ข้าราชการ
  ลูกจ้างประจำ
  พนักงานราชการ
  พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน)
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)