รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ตั้งแต่ ปี 2547-ปัจจุบัน)
  รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2560 (ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ยังไม่ประกาศในราชกิจจาฯ) NEW
  รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2558
  รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2557
  รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2556
  รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2555
  รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2554
  รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2553
  รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2552
  รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2551
  รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2550
  รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2549
  รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2548
  รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2547
  รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ฉบับรวม ปี 2547-2558)
     
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำ ปี 2560 (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย) NEW
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำ ปี 2559 (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย)
ลักษณะแถบจำลอง เครื่องราชอิสริยาภรณ์
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฏไทย
 
ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (จดทะเบียนกับบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด และเริ่มตั้งกองทุนฯ เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 55)
  แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน (Member Risk Profile) NEW
  ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  เอกสารแนบท้ายข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์
 
กองทุนสุริยะมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดตั้งกองทุนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือบุคลากรของมหาวิทยาลัย
  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินกองทุนสุริยะ (ประกาศ ณ 19 ก.ย. 60) NEW
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย กองทุนสุริยะ พ.ศ. 2560 (ประกาศ ณ 26 มิ.ย. 60) NEW
  คำขอกู้ "กองทุนสุริยะ"
  สัญญากู้ยืมเงินกองทุนสุริยะ
  หนังสือสัญญาค้ำประกัน
  หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่นๆ เพื่อชำระเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย
 
แผนการสรรหาประจำปีงบประมาณ 2560
  อาจารย์พิเศษ NEW
  พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้าง NEW
 
สาระน่ารู้
  สิทธิประโยชน์และหน้าที่ของสมาชิก ช.พ.ค. และ สมาชิก ช.พ.ส. ที่ควรทราบ
  สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน (ประกันสังคม)
  แบบพิมพ์หนังสือราชการใหม่พร้อมตัวอย่างการพิมพ์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 (ฉบับภาษาอังกฤษ) NEW
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งอย่างอื่นเท่ากับการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ลว.21 ก.ค.60) NEW
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งอย่างอื่นเท่ากับการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ลว.21 ก.ค.60) NEW
  สวัสดิการสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา NEW
  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี (ลว. 30 มี.ค.60) NEW
  รายละเอียดข้อมูลลูกจ้างประจำของมหาวิทยาลัย และการจ่ายค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูง ของตำแหน่งตามหนังสือจากกรมบัญชีกลาง ว 27 ลว. 6 มี.ค. 60
  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดใช้เครื่องหมายตำแหน่งของข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา (ประกาศ ณ วันที 21 พฤศจิกายน 2555)
  เครื่องแบบปฏิบัติราชการและบัตรประจำตัวของพนักงานราชการ (สำนักงานก.พ.)
  การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494
  หนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(5).5/ว885 เรื่อง การปรับราคาชดใช้แทน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 57 เป็นต้นไป)
  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเพิ่มวงเงินกู้โดยใช้หนังสือรับรองสิทธิ ในการบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกัน การกู้เงินฉบับเดิม (ลงวันที่ 4 ก.พ. 56) จากกรมบัญชีกลาง
  ขอแก้ไขเกณฑ์การให้คะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
 
     
  ประกาศฯ แนวทางและหลักเกณฑ์การลงเวลาปฏิบัติราชการโดยการสแกนลายนิ้วมือ

ตรวจสอบการสแกนลายนิ้วมือ ปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 - ปัจจุบัน)

 

  เดือนมกราคม 2561 NEW
  เดือนธันวาคม 2560
  เดือนพฤศจิกายน 2560
  เดือนตุลาคม 2560

ตรวจสอบการสแกนลายนิ้วมือ ปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559-กันยายน 2560)

  เดือนกันยายน 2560
  เดือนสิงหาคม 2560
  เดือนกรกฏาคม 2560
  เดือนมิถุนายน 2560
  เดือนพฤษภาคม 2560
  เดือนเมษายน 2560
  เดือนมีนาคม 2560
  เดือนกุมภาพันธ์ 2560
  เดือนมกราคม 2560
  เดือนธันวาคม 2559
  เดือนพฤศจิกายน 2559
  เดือนตุลาคม 2559
ตรวจสอบการสแกนลายนิ้วมือ ปีงบประมาณ 2556-2559 (ตุลาคม 2555 - กันยายน 2559)
  ข้าราชการ
  ลูกจ้างประจำ
  พนักงานราชการ
  พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน)
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)
  ลูกจ้าง (เงินรายได้)
  ศูนย์การศึกษาอู่ทองทราวดี
  บุคลากรที่ย้ายเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งปม.) ณ 1 ก.พ. 59