ตรวจสอบการสแกนลายนิ้วมือ (ตุลาคม 2555 - ปัจจุบัน)
  ข้าราชการ
  ลูกจ้างประจำ
  พนักงานราชการ
  พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน)
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)
  ลูกจ้าง (เงินรายได้)
  ศูนย์การศึกษาอู่ทองทราวดี
  บุคลากรที่ย้ายเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งปม.) ณ 1 ก.พ. 59
    - เดือนมกราคม 2559 NEW