ตรวจสอบการสแกนลายนิ้วมือ (ตุลาคม 2555 - ปัจจุบัน)
  ข้าราชการ
  ลูกจ้างประจำ
  พนักงานราชการ
  พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน)
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)
    - เดือนตุลาคม 2555
    - เดือนพฤศจิกายน 2555
    - เดือนธันวาคม 2555
    - เดือนมกราคม 2556
    - เดือนกุมภาพันธ์ 2556
    - เดือนมีนาคม 2556
    - เดือนเมษายน 2556
    - เดือนพฤษภาคม 2556
    - เดือนมิถุนายน 2556
    - เดือนกรกฎาคม 2556
    - เดือนสิงหาคม 2556
    - เดือนกันยายน 2556
    - เดือนตุลาคม 2556
    - เดือนพฤศจิกายน 2556
    - เดือนธันวาคม 2556
    - เดือนมกราคม 2557
    - เดือนกุมภาพันธ์ 2557
    - เดือนมีนาคม 2557
    - เดือนเมษายน 2557
    - เดือนพฤษภาคม 2557
    - เดือนมิถุนายน 2557
    - เดือนกรกฎาคม 2557
    - เดือนสิงหาคม 2557
    - กันยายน 2557
    - ตุลาคม 2557
    - พฤศจิกายน 2557
    - ธันวาคม 2557
    - มกราคม 2558
    - กุมภาพันธ์ 2558
    - มีนาคม 2558
    - เมษายน 2558
    - พฤษภาคม 2558
    - มิถุนายน 2558
    - กรกฎาคม 2558
    - สิงหาคม 2558
    - กันยายน 2558
    - เดือนตุลาคม 2558
    - เดือนพฤศจิกายน 2558
    - เดือนธันวาคม 2558
    - เดือนมกราคม 2559
    - เดือนกุมภาพันธ์ 2559
    - เดือนมีนาคม 2559
    - เดือนเมษายน 2559
    - เดือนพฤษภาคม 2559
    - เดือนมิถุนายน 2559
    - เดือนกรกฎาคม 2559
    - เดือนสิงหาคม 2559
    - เดือนกันยายน 2559 NEW
  ลูกจ้าง (เงินรายได้)
  ศูนย์การศึกษาอู่ทองทราวดี
  บุคลากรที่ย้ายเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งปม.) ณ 1 ก.พ. 59