ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ตั้งแต่ปี 2546 - ปัจจุบัน
     
ข้อบังคับปี 2560 NEW
1. การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560
2. การบริหารและการดำเนินงานของสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ( ฉบับที่ 2 )
3. องค์ประกอบ จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560
4. กองทุนสุริยะ
ข้อบังคับปี 2559
1. การบริหารและการดำเนินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2. การกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
3. กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
4.การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 3)
ข้อบังคับปี 2558
1. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)
2. การบริหารและการดำเนินงานของวิทยาลัยการดนตรี
3. การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย
4. การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2)
ข้อบังคับปี 2557
1. กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย
ข้อบังคับปี 2556
1. องค์ประกอบ จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่งการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
2. การบริหารและการดำเนินงานของสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
3. การบริหารและการดำเนินงานของสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
4. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย
5. การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)
6. พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) (ยกเลิก)
7. หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาและผู้มีอำนาจในการสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
8. หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง การเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2556
ข้อบังคับปี 2555
1.การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น &เอกสารแนบท้ายข้อบังคับ
ข้อบังคับปี 2554

1.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัย

2.ตำแหน่งทางวิชาการ

ข้อบังคับปี 2552
ข้อบังคับปี 2551
ข้อบังคับปี 2550
ข้อบังคับปี 2549
ข้อบังคับปี 2548
ข้อบังคับปี 2547
ข้อบังคับปี 2546