ศึกษา วิเคราะห์ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและข้อบังคับของทางราชการ เพื่อปฏิบัติและแนะนำให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินบำรุงการศึกษา
ดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาอาจารย์พิเศษ
ดำเนินการเกี่ยวกับการประกันสังคม และสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนของ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษาของผู้ได้รับการบรรจุ / แต่งตั้ง เป็นบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย