“สิรินายน” งานเกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 
วันที่ 26 กันยายน 2560
 

ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา