โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
จัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2561 ของกองบริหารงานบุคคล”
 
วันที่ 14-16กรกฏาคม 2560
 

ณ Happy Pool Villas จังหวัดเพชรบุรี