โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ (รอบพิเศษ สำนักงานอธิการบดี)
 
วันที่ 28 มิถุนายน 2560
 

ณ ลานกิจกรรม อาคาร 1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา