การประชุมคณะผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 1/2560 (ศูนย์-สำนักฯ-บุคลากรสายสนับสนุน)
 
วันที่ 24 เมษายน 2560
 

ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา