การเลือกตั้งนายกสโมสรบุคลากรของมหาวิทยาลัย
วันที่ 27 กันยายน 2559
ณ สำนักงานอธิการบดี อาคาร 6 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา