โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างจิตสำนึกการให้บริการ และวิเคราห์ SWOT เพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี
วันที่ 26-28 มิถุนายน 2559
ณ ตะนาวศรีรีสอร์ท ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์