โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมิน และจัดการผลการปฏิบัติงานด้วยระบบ KPI & PMS
วันพุธที่ 20 เมษายน 2559
ณ ห้องประชุมบ้านรับรอง ชั้น 9 อาคาร 11 มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา