โครงการฯ เรื่อง รู้เท่าทันกฎหมาย ห่างไกลความรับผิด รุ่นที่ 2
วันที่ 16 มีนาคม 2559
ณ อาคาร 11 ชั้น 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา