การประชุมชี้แจงแนวทางการต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป
วันที่ 11 ตุลาคม 2559
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์