โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“การวิเคราะห์และการประเมินค่างานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น (สายสนับสนุน)” รุ่น 1 (จ.บ.)
วันที่ 22 มิถุนายน 2558
ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา