โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“รวมพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อการทำงานเป็นทีม”
ระหว่างวันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2558
ณ บรุคไซด์ วัลเล่ย์ รีสอร์ท จังหวัดระยอง