โครงการฯ เรื่อง รู้เท่าทันกฎหมาย ห่างไกลความรับผิด รุ่นที่ 1
วันที่ 18 ธันวาคม 2558
ณ อาคาร 11 ชั้น 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา