โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนคู่มือ การปฏิบัติงาน
ประจำปีงบประมาณ 2559 รุ่นที่ 1 (วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2558)
ณ รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอท แอนด์ สปา จ.นครนายก