โครงการเขียนคู่มือการทำงานจากงานประจำ (บุคลากรสายสนับสนุน) รุ่นที่ 2
วันที่ 23-24 ธันวาคม 2557
ณ ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก