โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน (Operating Manual)
ของข้าราชการและพนักงานสายสนับสนุน ระดับปฏิบัติงาน ตามระบบการบริหารงานบุคคลใหม่
ระหว่างวันที่ 20 - 22 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก
 
กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เชิญข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)
และพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทประจำ (สายสนับสนุน) ในสังกัด เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการจำนวน 5 ท่าน คือ 1.คุณวรรณดี อัศวศิลปกุล 2.คุณบุญเพ็ญ หงษ์ทอง 3.คุณอุดมศรี รวยดี
4.คุณกิตติพงษ์ พื้นพรม 5.คุณพิศิษฐ์ บุญญาอธิมาตร
       
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดจริง คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดจริง คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดจริง
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดจริง คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดจริง คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดจริง
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดจริง คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดจริง คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดจริง