โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน
โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรั