กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ชั้น 11 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงค์ (อาคาร 6) โทร 02-4737000 ต่อ 1111 (บริหารงานทั่วไป) ,1112,1104 (งานสรรหา),1105 (งานกำหนดตำแหน่งวิชาการ),1992 (งานนิติกร)