เอกสารทั้งหมด

Title
แบบพิมพ์หนังสือราชการใหม่พร้อมตัวอย่างการพิมพ์
 1 file(s)  15 downloads
แบบฟอร์ม มีนาคม 23, 2018 Download
แบบฟอร์มการประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนให้สูงขึ้น
 1 file(s)  21 downloads
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 13, 2018 Download
แบบรายงานผลการศึกษาสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ
 1 file(s)  10 downloads
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 13, 2018 Download
แบบการขอรับทุนพัฒนาบุคลากร (แบบใหม่)
 1 file(s)  6 downloads
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 13, 2018 Download
แบบแสดงสถานภาพการศึกษาของผู้รับทุนพัฒนาบุคลากร
 1 file(s)  6 downloads
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 13, 2018 Download
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
 1 file(s)  28 downloads
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 13, 2018 Download
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ
 1 file(s)  1 download
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 13, 2018 Download
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้าง (เงินบำรุงการศึกษา)
 1 file(s)  1 download
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 13, 2018 Download
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป
 1 file(s)  1 download
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 13, 2018 Download
แบบรายงานผลการศึกษา (สำหรับผู้ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัย)
 1 file(s)  1 download
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 13, 2018 Download
ใบลาอุปสมบท‏
 1 file(s)  4 downloads
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 13, 2018 Download
ใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
 1 file(s)  4 downloads
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 13, 2018 Download
ใบขอยกเลิกวันลา
 1 file(s)  6 downloads
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 13, 2018 Download
ใบลาพักผ่อน
 1 file(s)  41 downloads
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 13, 2018 Download
คำขอมีบัตรประจำตัว หรือมีบัตรประจำตัวใหม่
 1 file(s)  16 downloads
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 13, 2018 Download
หนังสือรับรอง (บุคลากรทุกประเภท)
 1 file(s)  29 downloads
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 13, 2018 Download
หนังสือขอลาออกจากราชการ
 1 file(s)  9 downloads
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 13, 2018 Download
ขออนุญาตไปราชการต่างประเทศ
 1 file(s)  19 downloads
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 13, 2018 Download
ขออนุญาตไปราชการในประเทศ
 1 file(s)  22 downloads
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 13, 2018 Download
แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
 1 file(s)  5 downloads
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 13, 2018 Download
ขอปรับวุฒิ/เพิ่มวุฒิ การศึกษา
 1 file(s)  7 downloads
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 9, 2018 Download
ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว
 1 file(s)  37 downloads
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 9, 2018 Download
แบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (สปส.9-02)
 1 file(s)  0 download
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 13, 2018 Download
แบบฟอร์มกรอบอัตรากำลังและแผนพัฒนาบุคลากร
 1 file(s)  2 downloads
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 13, 2018 Download
แบบฟอร์มกรอบอัตรากำลัง (กำหนดภาระงานของหน่วยงาน)
 1 file(s)  7 downloads
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 13, 2018 Download
เอกสารแนบท้ายประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล การปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2555
 1 file(s)  5 downloads
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 13, 2018 Download