เอกสารทั้งหมด

Title
แบบแสดงสถานภาพการศึกษาของผู้รับทุนพัฒนาบุคลากร
 1 file(s)  7 downloads
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 13, 2018 Download
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
 1 file(s)  45 downloads
แบบฟอร์ม กันยายน 3, 2018 Download
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ
 1 file(s)  1 download
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 13, 2018 Download
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้าง (เงินบำรุงการศึกษา)
 1 file(s)  1 download
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 13, 2018 Download
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป
 1 file(s)  1 download
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 13, 2018 Download
แบบรายงานผลการศึกษา (สำหรับผู้ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัย)
 1 file(s)  2 downloads
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 13, 2018 Download
ใบลาอุปสมบท‏
 1 file(s)  4 downloads
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 13, 2018 Download
ใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
 1 file(s)  4 downloads
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 13, 2018 Download
ใบขอยกเลิกวันลา
 1 file(s)  6 downloads
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 13, 2018 Download
ใบลาพักผ่อน
 1 file(s)  41 downloads
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 13, 2018 Download
คำขอมีบัตรประจำตัว หรือมีบัตรประจำตัวใหม่
 1 file(s)  16 downloads
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 13, 2018 Download
หนังสือรับรอง (บุคลากรทุกประเภท)
 1 file(s)  30 downloads
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 13, 2018 Download
หนังสือขอลาออกจากราชการ
 1 file(s)  9 downloads
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 13, 2018 Download
ขออนุญาตไปราชการต่างประเทศ
 1 file(s)  20 downloads
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 13, 2018 Download
ขออนุญาตไปราชการในประเทศ
 1 file(s)  23 downloads
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 13, 2018 Download
แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
 1 file(s)  5 downloads
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 13, 2018 Download
ขอปรับวุฒิ/เพิ่มวุฒิ การศึกษา
 1 file(s)  7 downloads
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 9, 2018 Download
ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว
 1 file(s)  38 downloads
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 9, 2018 Download
แบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (สปส.9-02)
 1 file(s)  0 download
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 13, 2018 Download
แบบฟอร์มกรอบอัตรากำลังและแผนพัฒนาบุคลากร
 1 file(s)  4 downloads
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 13, 2018 Download
แบบฟอร์มกรอบอัตรากำลัง (กำหนดภาระงานของหน่วยงาน)
 1 file(s)  8 downloads
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 13, 2018 Download
เอกสารแนบท้ายประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล การปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2555
 1 file(s)  5 downloads
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 13, 2018 Download