เอกสารทั้งหมด

Title
กองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561
 1 file(s)  75 downloads
ระเบียบ มีนาคม 21, 2018 Download
เครื่องแบบพิธีการพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
 1 file(s)  19 downloads
ระเบียบ มีนาคม 21, 2018 Download
หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง การเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่งและการตัดโอนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
 1 file(s)  17 downloads
ระเบียบ มีนาคม 21, 2018 Download
การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ตำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2560 (ลว. 27 เม.ย. 60) NEW
 1 file(s)  45 downloads
ระเบียบ มีนาคม 21, 2018 Download
การรับ-จ่ายเงินบำรุงการศึกษาและเงินสนับสนุนการจัดการศึกษา ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2560
 1 file(s)  6 downloads
ระเบียบ มีนาคม 21, 2018 Download
การสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2559
 1 file(s)  13 downloads
ระเบียบ มีนาคม 21, 2018 Download
การให้ทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2559
 1 file(s)  28 downloads
ระเบียบ มีนาคม 21, 2018 Download
ลูกจ้าง พ.ศ. 2558
 1 file(s)  23 downloads
ระเบียบ มีนาคม 21, 2018 Download
เงินเดือนผู้บริหารของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
 1 file(s)  18 downloads
ระเบียบ มีนาคม 21, 2018 Download
การจ่ายเงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
 1 file(s)  8 downloads
ระเบียบ มีนาคม 21, 2018 Download
กองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
 1 file(s)  12 downloads
ระเบียบ มีนาคม 21, 2018 Download
เครื่องแบบพิธีการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
 1 file(s)  11 downloads
ระเบียบ มีนาคม 21, 2018 Download
การลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
 1 file(s)  44 downloads
ระเบียบ มีนาคม 21, 2018 Download
การให้ทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2552
 1 file(s)  13 downloads
ระเบียบ มีนาคม 21, 2018 Download