เอกสารทั้งหมด

Title
2548 การใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง
 1 file(s)  2 downloads
ข้อบังคับ มีนาคม 27, 2018 Download
2548 การกำหนดชั้น สาขา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์
 1 file(s)  0 download
ข้อบังคับ มีนาคม 27, 2018 Download
2548 การให้ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง
 1 file(s)  2 downloads
ข้อบังคับ มีนาคม 27, 2018 Download
2548 คณะกรรมการประจำคณะ
 1 file(s)  1 download
ข้อบังคับ มีนาคม 27, 2018 Download
2548 คณะกรรมการประจำสถาบัน
 1 file(s)  2 downloads
ข้อบังคับ มีนาคม 27, 2018 Download
2548 กรณีเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสม่ำเสมอ
 1 file(s)  6 downloads
ข้อบังคับ มีนาคม 27, 2018 Download
2548 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณา และผู้มีอำนาจในการสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
 1 file(s)  3 downloads
ข้อบังคับ มีนาคม 27, 2018 Download
2548 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสั่งพักราชการ หรือการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
 1 file(s)  6 downloads
ข้อบังคับ มีนาคม 27, 2018 Download
2548 การดำเนินการทางวินัยข้าราชการที่ออกจากราชการแล้ว
 1 file(s)  4 downloads
ข้อบังคับ มีนาคม 27, 2018 Download
2548 การลงโทษทางวินัย
 1 file(s)  6 downloads
ข้อบังคับ มีนาคม 27, 2018 Download
2548 การดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงแก่ผู้ที่เคยถูกกล่าวหาหรือกระทำผิดวินัยก่อนโอนมาบรรจุราชการ
 1 file(s)  3 downloads
ข้อบังคับ มีนาคม 27, 2018 Download
2548 การลาออกจากราชการ
 1 file(s)  2 downloads
ข้อบังคับ มีนาคม 27, 2018 Download
2548 การให้ข้าราชการออกจากราชการกรณีสมัครไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงค์ของทางราชการ
 1 file(s)  2 downloads
ข้อบังคับ มีนาคม 27, 2018 Download
2548 การออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับราชการ
 1 file(s)  2 downloads
ข้อบังคับ มีนาคม 27, 2018 Download
2548 การให้ข้าราชการพลเรือนออกจากราชการกรณีถูกจำคุกในความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 1 file(s)  2 downloads
ข้อบังคับ มีนาคม 27, 2018 Download
2548 จรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ยกเลิก)
 1 file(s)  8 downloads
ข้อบังคับ มีนาคม 27, 2018 Download
2548 การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
 1 file(s)  3 downloads
ข้อบังคับ มีนาคม 27, 2018 Download
2548 หลักเกณฑ์และวิธีการตักเตือน การมีคำสั่งให้ดำเนินการให้ถูกต้องหรือการทำทัณฑ์บน
 1 file(s)  7 downloads
ข้อบังคับ มีนาคม 27, 2018 Download
2548 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของมหาวิทยาลัย
 1 file(s)  3 downloads
ข้อบังคับ มีนาคม 27, 2018 Download
2548 การให้ข้าราชการออกจากราชการกรณีถูกสอบสวนว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่ผลการสอบสวน ไม่อาจลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง
 1 file(s)  4 downloads
ข้อบังคับ มีนาคม 27, 2018 Download
2547 การประชุมสภามหาวิทยาลัย
 1 file(s)  0 download
ข้อบังคับ มีนาคม 27, 2018 Download
2547 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ
 1 file(s)  0 download
ข้อบังคับ มีนาคม 27, 2018 Download
2547 คุณสมบัติ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
 1 file(s)  0 download
ข้อบังคับ มีนาคม 27, 2018 Download
2547 คุณสมบัติ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 1 file(s)  1 download
ข้อบังคับ มีนาคม 27, 2018 Download
2547 หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี
 1 file(s)  0 download
ข้อบังคับ มีนาคม 27, 2018 Download
2547 องค์ประกอบ จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
 1 file(s)  0 download
ข้อบังคับ มีนาคม 27, 2018 Download
2547 คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาคณบดี
 1 file(s)  0 download
ข้อบังคับ มีนาคม 27, 2018 Download
2547 สภาคณาจารย์และข้าราชการ
 1 file(s)  0 download
ข้อบังคับ มีนาคม 27, 2018 Download
2547 หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
 1 file(s)  0 download
ข้อบังคับ มีนาคม 27, 2018 Download
2547 คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน
 1 file(s)  0 download
ข้อบังคับ มีนาคม 27, 2018 Download
2547 หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
 1 file(s)  0 download
ข้อบังคับ มีนาคม 27, 2018 Download
2547 การบริหารการเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
 1 file(s)  0 download
ข้อบังคับ มีนาคม 27, 2018 Download
2547 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 1 file(s)  1 download
ข้อบังคับ มีนาคม 27, 2018 Download
2547 การประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 1 file(s)  0 download
ข้อบังคับ มีนาคม 27, 2018 Download
2547 การจัดการศึกษาเพื่อปวงชน
 1 file(s)  3 downloads
ข้อบังคับ มีนาคม 27, 2018 Download
2546 กำหนดเกณฑ์การจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาและชั่วโมงสอนของอาจารย์ สำหรับบุคลากรประจำการ
 1 file(s)  0 download
ข้อบังคับ มีนาคม 27, 2018 Download
2546 การเงินในการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ
 1 file(s)  2 downloads
ข้อบังคับ มีนาคม 27, 2018 Download
2546 การจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ
 1 file(s)  4 downloads
ข้อบังคับ มีนาคม 27, 2018 Download