เอกสารทั้งหมด

Title
2548 การใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง
 1 file(s)  2 downloads
ข้อบังคับ มีนาคม 27, 2018 Download
2548 การกำหนดชั้น สาขา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์
 1 file(s)  0 download
ข้อบังคับ มีนาคม 27, 2018 Download
2548 การให้ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง
 1 file(s)  2 downloads
ข้อบังคับ มีนาคม 27, 2018 Download
2548 คณะกรรมการประจำคณะ
 1 file(s)  1 download
ข้อบังคับ มีนาคม 27, 2018 Download
2548 คณะกรรมการประจำสถาบัน
 1 file(s)  2 downloads
ข้อบังคับ มีนาคม 27, 2018 Download
2548 กรณีเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสม่ำเสมอ
 1 file(s)  6 downloads
ข้อบังคับ มีนาคม 27, 2018 Download
2548 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณา และผู้มีอำนาจในการสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
 1 file(s)  3 downloads
ข้อบังคับ มีนาคม 27, 2018 Download
2548 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสั่งพักราชการ หรือการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
 1 file(s)  6 downloads
ข้อบังคับ มีนาคม 27, 2018 Download
2548 การดำเนินการทางวินัยข้าราชการที่ออกจากราชการแล้ว
 1 file(s)  4 downloads
ข้อบังคับ มีนาคม 27, 2018 Download
2548 การลงโทษทางวินัย
 1 file(s)  6 downloads
ข้อบังคับ มีนาคม 27, 2018 Download
2548 การดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงแก่ผู้ที่เคยถูกกล่าวหาหรือกระทำผิดวินัยก่อนโอนมาบรรจุราชการ
 1 file(s)  3 downloads
ข้อบังคับ มีนาคม 27, 2018 Download
2548 การลาออกจากราชการ
 1 file(s)  2 downloads
ข้อบังคับ มีนาคม 27, 2018 Download
2548 การให้ข้าราชการออกจากราชการกรณีสมัครไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงค์ของทางราชการ
 1 file(s)  2 downloads
ข้อบังคับ มีนาคม 27, 2018 Download
2548 การออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับราชการ
 1 file(s)  2 downloads
ข้อบังคับ มีนาคม 27, 2018 Download
2548 การให้ข้าราชการพลเรือนออกจากราชการกรณีถูกจำคุกในความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 1 file(s)  2 downloads
ข้อบังคับ มีนาคม 27, 2018 Download
2548 จรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ยกเลิก)
 1 file(s)  8 downloads
ข้อบังคับ มีนาคม 27, 2018 Download
2548 การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
 1 file(s)  3 downloads
ข้อบังคับ มีนาคม 27, 2018 Download
2548 หลักเกณฑ์และวิธีการตักเตือน การมีคำสั่งให้ดำเนินการให้ถูกต้องหรือการทำทัณฑ์บน
 1 file(s)  7 downloads
ข้อบังคับ มีนาคม 27, 2018 Download
2548 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของมหาวิทยาลัย
 1 file(s)  3 downloads
ข้อบังคับ มีนาคม 27, 2018 Download
2548 การให้ข้าราชการออกจากราชการกรณีถูกสอบสวนว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่ผลการสอบสวน ไม่อาจลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง
 1 file(s)  4 downloads
ข้อบังคับ มีนาคม 27, 2018 Download
2547 การประชุมสภามหาวิทยาลัย
 1 file(s)  0 download
ข้อบังคับ มีนาคม 27, 2018 Download
2547 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ
 1 file(s)  0 download
ข้อบังคับ มีนาคม 27, 2018 Download
2547 คุณสมบัติ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
 1 file(s)  0 download
ข้อบังคับ มีนาคม 27, 2018 Download
2547 คุณสมบัติ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 1 file(s)  1 download
ข้อบังคับ มีนาคม 27, 2018 Download
2547 หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี
 1 file(s)  0 download
ข้อบังคับ มีนาคม 27, 2018 Download
2547 องค์ประกอบ จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
 1 file(s)  0 download
ข้อบังคับ มีนาคม 27, 2018 Download
2547 คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาคณบดี
 1 file(s)  0 download
ข้อบังคับ มีนาคม 27, 2018 Download
2547 สภาคณาจารย์และข้าราชการ
 1 file(s)  0 download
ข้อบังคับ มีนาคม 27, 2018 Download
2547 หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
 1 file(s)  0 download
ข้อบังคับ มีนาคม 27, 2018 Download
2547 คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน
 1 file(s)  0 download
ข้อบังคับ มีนาคม 27, 2018 Download
2547 หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
 1 file(s)  0 download
ข้อบังคับ มีนาคม 27, 2018 Download
2547 การบริหารการเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
 1 file(s)  0 download
ข้อบังคับ มีนาคม 27, 2018 Download
2547 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 1 file(s)  1 download
ข้อบังคับ มีนาคม 27, 2018 Download
2547 การประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 1 file(s)  0 download
ข้อบังคับ มีนาคม 27, 2018 Download
2547 การจัดการศึกษาเพื่อปวงชน
 1 file(s)  3 downloads
ข้อบังคับ มีนาคม 27, 2018 Download
2546 กำหนดเกณฑ์การจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาและชั่วโมงสอนของอาจารย์ สำหรับบุคลากรประจำการ
 1 file(s)  0 download
ข้อบังคับ มีนาคม 27, 2018 Download
2546 การเงินในการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ
 1 file(s)  2 downloads
ข้อบังคับ มีนาคม 27, 2018 Download
2546 การจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ
 1 file(s)  4 downloads
ข้อบังคับ มีนาคม 27, 2018 Download
คำสั่งมหาวิทยาลัย : แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเป็นอาจารย์พิเศษ 870/2561
 1 file(s)  266 downloads
คำสั่ง มีนาคม 27, 2018 Download
การเลือกกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ
 1 file(s)  13 downloads
ประกาศ มีนาคม 23, 2018 Download
กองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561
 1 file(s)  75 downloads
ระเบียบ มีนาคม 21, 2018 Download
แบบแสดงสถานภาพการศึกษาของผู้รับทุนพัฒนาบุคลากร
 1 file(s)  7 downloads
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 13, 2018 Download
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
 1 file(s)  45 downloads
แบบฟอร์ม กันยายน 3, 2018 Download
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ
 1 file(s)  1 download
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 13, 2018 Download
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้าง (เงินบำรุงการศึกษา)
 1 file(s)  1 download
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 13, 2018 Download
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป
 1 file(s)  1 download
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 13, 2018 Download
แบบรายงานผลการศึกษา (สำหรับผู้ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัย)
 1 file(s)  2 downloads
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 13, 2018 Download
ใบลาอุปสมบท‏
 1 file(s)  4 downloads
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 13, 2018 Download
ใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
 1 file(s)  4 downloads
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 13, 2018 Download
ใบขอยกเลิกวันลา
 1 file(s)  6 downloads
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 13, 2018 Download
ใบลาพักผ่อน
 1 file(s)  41 downloads
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 13, 2018 Download
คำขอมีบัตรประจำตัว หรือมีบัตรประจำตัวใหม่
 1 file(s)  16 downloads
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 13, 2018 Download
หนังสือรับรอง (บุคลากรทุกประเภท)
 1 file(s)  30 downloads
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 13, 2018 Download
หนังสือขอลาออกจากราชการ
 1 file(s)  9 downloads
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 13, 2018 Download
ขออนุญาตไปราชการต่างประเทศ
 1 file(s)  20 downloads
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 13, 2018 Download
ขออนุญาตไปราชการในประเทศ
 1 file(s)  23 downloads
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 13, 2018 Download
แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
 1 file(s)  5 downloads
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 13, 2018 Download
ขอปรับวุฒิ/เพิ่มวุฒิ การศึกษา
 1 file(s)  7 downloads
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 9, 2018 Download
ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว
 1 file(s)  46 downloads
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 9, 2018 Download
แบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (สปส.9-02)
 1 file(s)  0 download
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 13, 2018 Download
แบบฟอร์มกรอบอัตรากำลังและแผนพัฒนาบุคลากร
 1 file(s)  4 downloads
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 13, 2018 Download
แบบฟอร์มกรอบอัตรากำลัง (กำหนดภาระงานของหน่วยงาน)
 1 file(s)  9 downloads
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 13, 2018 Download
เอกสารแนบท้ายประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล การปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2555
 1 file(s)  5 downloads
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 13, 2018 Download
คำสั่งมหาวิทยาลัย : แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเป็นอาจารย์พิเศษ 3062/2560
 1 file(s)  15 downloads
คำสั่ง มีนาคม 26, 2018 Download
คำสั่งมหาวิทยาลัย : แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเป็นอาจารย์พิเศษ 2621/2560
 1 file(s)  15 downloads
คำสั่ง มีนาคม 26, 2018 Download
คำสั่งมหาวิทยาลัย : แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเป็นอาจารย์พิเศษ 2524/2560
 1 file(s)  19 downloads
คำสั่ง มีนาคม 26, 2018 Download
เครื่องแบบพิธีการพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
 1 file(s)  19 downloads
ระเบียบ มีนาคม 21, 2018 Download
หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง การเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่งและการตัดโอนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
 1 file(s)  17 downloads
ระเบียบ มีนาคม 21, 2018 Download
การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ตำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2560 (ลว. 27 เม.ย. 60) NEW
 1 file(s)  45 downloads
ระเบียบ มีนาคม 21, 2018 Download
การรับ-จ่ายเงินบำรุงการศึกษาและเงินสนับสนุนการจัดการศึกษา ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2560
 1 file(s)  6 downloads
ระเบียบ มีนาคม 21, 2018 Download
การสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2559
 1 file(s)  13 downloads
ระเบียบ มีนาคม 21, 2018 Download
การให้ทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2559
 1 file(s)  28 downloads
ระเบียบ มีนาคม 21, 2018 Download
ลูกจ้าง พ.ศ. 2558
 1 file(s)  23 downloads
ระเบียบ มีนาคม 21, 2018 Download
เงินเดือนผู้บริหารของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
 1 file(s)  18 downloads
ระเบียบ มีนาคม 21, 2018 Download
การจ่ายเงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
 1 file(s)  8 downloads
ระเบียบ มีนาคม 21, 2018 Download
กองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
 1 file(s)  12 downloads
ระเบียบ มีนาคม 21, 2018 Download
เครื่องแบบพิธีการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
 1 file(s)  11 downloads
ระเบียบ มีนาคม 21, 2018 Download
คำสั่งสภา : แต่งตั้งรองอธิการบดี 2/2556
 1 file(s)  1 download
คำสั่ง มีนาคม 26, 2018 Download
การลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
 1 file(s)  44 downloads
ระเบียบ มีนาคม 21, 2018 Download
คำสั่งมหาวิทยาลัย : การให้ผู้เกษียนอายุราชการปฏิบัติงาน 2862/2553
 1 file(s)  11 downloads
คำสั่ง มีนาคม 26, 2018 Download
การให้ทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2552
 1 file(s)  13 downloads
ระเบียบ มีนาคม 21, 2018 Download