เอกสารทั้งหมด

Title
กองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561
 1 file(s)  29 downloads
ระเบียบ มีนาคม 21, 2018 Download
แบบฟอร์มการประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนให้สูงขึ้น
 1 file(s)  16 downloads
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 13, 2018 Download
แบบรายงานผลการศึกษาสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ
 1 file(s)  4 downloads
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 13, 2018 Download
แบบการขอรับทุนพัฒนาบุคลากร (แบบใหม่)
 1 file(s)  3 downloads
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 13, 2018 Download
แบบแสดงสถานภาพการศึกษาของผู้รับทุนพัฒนาบุคลากร
 1 file(s)  2 downloads
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 13, 2018 Download
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
 1 file(s)  5 downloads
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 13, 2018 Download
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ
 1 file(s)  0 download
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 13, 2018 Download
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้าง (เงินบำรุงการศึกษา)
 1 file(s)  0 download
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 13, 2018 Download
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป
 1 file(s)  0 download
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 13, 2018 Download
แบบรายงานผลการศึกษา (สำหรับผู้ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัย)
 1 file(s)  0 download
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 13, 2018 Download
ใบลาอุปสมบท‏
 1 file(s)  1 download
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 13, 2018 Download
ใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
 1 file(s)  3 downloads
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 13, 2018 Download
ใบขอยกเลิกวันลา
 1 file(s)  3 downloads
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 13, 2018 Download
ใบลาพักผ่อน
 1 file(s)  18 downloads
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 13, 2018 Download
คำขอมีบัตรประจำตัว หรือมีบัตรประจำตัวใหม่
 1 file(s)  5 downloads
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 13, 2018 Download
หนังสือรับรอง (บุคลากรทุกประเภท)
 1 file(s)  18 downloads
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 13, 2018 Download
หนังสือขอลาออกจากราชการ
 1 file(s)  5 downloads
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 13, 2018 Download
ขออนุญาตไปราชการต่างประเทศ
 1 file(s)  10 downloads
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 13, 2018 Download
ขออนุญาตไปราชการในประเทศ
 1 file(s)  15 downloads
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 13, 2018 Download
แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
 1 file(s)  4 downloads
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 13, 2018 Download
ขอปรับวุฒิ/เพิ่มวุฒิ การศึกษา
 1 file(s)  4 downloads
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 9, 2018 Download
คำสั่งมหาวิทยาลัย…
 1 file(s)  5 downloads
คำสั่ง มกราคม 30, 2018 Download
ข้อบังคับว่าด้วย…
 1 file(s)  20 downloads
ข้อบังคับ มกราคม 30, 2018 Download
ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว
 1 file(s)  25 downloads
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 9, 2018 Download
ประกาศ
 1 file(s)  19 downloads
ประกาศ มกราคม 30, 2018 Download
แบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (สปส.9-02)
 1 file(s)  0 download
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 13, 2018 Download
แบบฟอร์มกรอบอัตรากำลังและแผนพัฒนาบุคลากร
 1 file(s)  0 download
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 13, 2018 Download
แบบฟอร์มกรอบอัตรากำลัง (กำหนดภาระงานของหน่วยงาน)
 1 file(s)  0 download
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 13, 2018 Download
เอกสารแนบท้ายประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล การปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2555
 1 file(s)  0 download
แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 13, 2018 Download
เครื่องแบบพิธีการพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
 1 file(s)  4 downloads
ระเบียบ มีนาคม 21, 2018 Download
หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง การเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่งและการตัดโอนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
 1 file(s)  0 download
ระเบียบ มีนาคม 21, 2018 Download
การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ตำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2560 (ลว. 27 เม.ย. 60) NEW
 1 file(s)  0 download
ระเบียบ มีนาคม 21, 2018 Download
การรับ-จ่ายเงินบำรุงการศึกษาและเงินสนับสนุนการจัดการศึกษา ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2560
 1 file(s)  0 download
ระเบียบ มีนาคม 21, 2018 Download
การสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2559
 1 file(s)  0 download
ระเบียบ มีนาคม 21, 2018 Download
การให้ทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2559
 1 file(s)  4 downloads
ระเบียบ มีนาคม 21, 2018 Download
ลูกจ้าง พ.ศ. 2558
 1 file(s)  0 download
ระเบียบ มีนาคม 21, 2018 Download
เงินเดือนผู้บริหารของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
 1 file(s)  0 download
ระเบียบ มีนาคม 21, 2018 Download
การจ่ายเงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
 1 file(s)  1 download
ระเบียบ มีนาคม 21, 2018 Download
กองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
 1 file(s)  0 download
ระเบียบ มีนาคม 21, 2018 Download
เครื่องแบบพิธีการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
 1 file(s)  0 download
ระเบียบ มีนาคม 21, 2018 Download
การลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
 1 file(s)  0 download
ระเบียบ มีนาคม 21, 2018 Download
การให้ทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2552
 1 file(s)  0 download
ระเบียบ มีนาคม 21, 2018 Download