ข้อมูลแสกนนิ้วมือ


 

ประกาศฯ แนวทางและหลักเกณฑ์การลงเวลาปฏิบัติราชการโดยการสแกนลายนิ้วมือ

ตรวจสอบการแสกนลายนิ้วมือ ประจำปีงบประมาณ 2561


1. กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) 2. กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 3. กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 4. กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5. กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม (สำนักงานอธิการบดี) 6. คณ ...
อ่านเพิ่มเติม
1. กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) 2. กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี) 3. กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 4. กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) 5. กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม (สำนักงานอธิการบดี) 6. คณ ...
อ่านเพิ่มเติม
  1. กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี)   2. กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี)   3. กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)   4. กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี)   5. กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม (สำนักงานอธิการ ...
อ่านเพิ่มเติม

ตรวจสอบการแสกนลายนิ้วมือ ประจำปีงบประมาณ 2560


  1. กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี)   2. กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี)   3. กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)   4. กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี)   5. กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม (สำนักงานอธิการ ...
อ่านเพิ่มเติม
  1. กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี)   2. กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี)   3. กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)   4. กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี)   5. กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม (สำนักงานอธิการ ...
อ่านเพิ่มเติม
  1. กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี)   2. กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี)   3. กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)   4. กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี)   5. กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม (สำนักงานอธิการ ...
อ่านเพิ่มเติม
  1. กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี)   2. กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี)   3. กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)   4. กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี)   5. กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม (สำนักงานอธิการ ...
อ่านเพิ่มเติม
  1. กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี)   2. กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี)   3. กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)   4. กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี)   5. กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม (สำนักงานอธิการ ...
อ่านเพิ่มเติม
  1. กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี)   2. กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี)   3. กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)   4. กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี)   5. กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม (สำนักงานอธิการ ...
อ่านเพิ่มเติม
  1. กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี)   2. กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี)   3. กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)   4. กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี)   5. กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม (สำนักงานอธิการ ...
อ่านเพิ่มเติม
  1. กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี)   2. กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี)   3. กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)   4. กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี)   5. กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม (สำนักงานอธิการ ...
อ่านเพิ่มเติม
  1. กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี)   2. กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี)   3. กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)   4. กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี)   5. กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม (สำนักงานอธิการ ...
อ่านเพิ่มเติม
  1. กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี)   2. กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี)   3. กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)   4. กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี)   5. กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม (สำนักงานอธิการ ...
อ่านเพิ่มเติม
  1. กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี)   2. กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี)   3. กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)   4. กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี)   5. กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม (สำนักงานอธิการ ...
อ่านเพิ่มเติม
  1. กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี)   2. กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี)   3. กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)   4. กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี)   5. กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม (สำนักงานอธิการ ...
อ่านเพิ่มเติม

ตรวจสอบการแสกนลายนิ้วมือ ประจำปีงบประมาณ 2556-2559