ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงาน/ลูกจ้าง ในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561

 


  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ครั้งที่ 2/2561 

  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินบำรุงการศึกษา) ครั้งที่ 2/2561 

  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้าง (เงินบำรุงการศึกษา) ครั้งที่ 2/2561