ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 2/2561

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานราชการ  ครั้งที่ 2/2561 

1.  สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน  1  อัตรา

1.1  ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  จำนวน  1  อัตรา

2. สังกัด สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน จำนวน  1  อัตรา

2.1  ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์  จำนวน  1  อัตรา

3. สังกัด กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี จำนวน  1  อัตรา

3.1  ตำแหน่ง บุคลากร  จำนวน  1  อัตรา

 อัตราเงินเดือน

วุฒิปริญญาตรี              18,000.- บาท

หมายเหตุ :

1. หากผู้สมัครสอบเป็นเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จะต้องแนบหนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา(คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน) ในการสมัครสอบคัดเลือก

2. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามประกาศนี้จะได้รับการบรรจุแต่งตั้ง และเริ่มปฏิบัติงานในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561