ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงาน/ลูกจ้าง ในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561


  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ครั้งที่ 2/2561 

    รายละเอียด

1. กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จำนวน 2 อัตรา

1.1 ตำแหน่งนักวิเคราห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา

 

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินบำรุงการศึกษา) ครั้งที่ 2/2561 
    รายละเอียด

1. คณะครุศาสตร์  จำนวน  2  อัตรา 

1.1 ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาวิชาจิตวิทยา จำนวน  1  อัตรา

1.2 ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  จำนวน  1  อัตรา

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จำนวน  2  อัตรา

2.1  ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  จำนวน  1  อัตรา

2.2  ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  จำนวน  1  อัตรา

3.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จำนวน  2  อัตรา

3.1 ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก จำนวน  1  อัตรา

3.2 ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน จำนวน  1  อัตรา

4. คณะวิทยาการจัดการ  จำนวน  1  อัตรา 

4.1 ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จำนวน  1  อัตรา

5. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  จำนวน  1  อัตรา

5.1 ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำวิชาวิทยาศาสตร์(ฝ่ายประถม)  จำนวน  1  อัตรา

6. สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ จำนวน  1  อัตรา

6.1 ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์  จำนวน  1  อัตรา

7. กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา

7.1 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1  อัตรา

 

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้าง (เงินบำรุงการศึกษา) ครั้งที่ 2/2561
    รายละเอียด

1. กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี จำนวน 2 อัตรา

1.1 ตำแหน่ง พนักงานขับรถ จำนวน 2 อัตรา