โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรกองบริหารงานบุคคล
วันที่ 8-10 ธันวาคม 2558
ณ เขาค้อ & ภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์