โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ด้านการบริการด้วยใจอย่างมีความสุข หลักสูตร “ชีวิตเบิกบาน การทำงานเป็นสุข”
ระหว่างวันที่ 29 – 30 เมษายน 2555 ณ สวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี