การประชุมชี้แจงการต่อสัญญาจ้างระยะที่ 3 (ผศ.)

 
วันที่ 5 กันยายน 2560
 

ณ อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงค์ ชั้น 15