โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ในการขอประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2

 
วันที่ 21-22 กันยายน 2560
 

ณ คุ้มพญาซอรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม