โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ในการขอประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น
ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1

 
วันที่ 7-8 สิงหาคม 2560
 

ณ คุ้มพญาซอรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม