การประชุมบุคลากรของสำนักงานอธิการบดี เพื่อรับฟังนโยบายการบริหารงานของผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

 
วันที่ 21 สิงหาคม 2560
 

ณ ห้องประชุม อาคาร 7 (อาคารคณะวิทยาการจัดการ) ชั้น 15