รายงานตัวพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดนุนทั่วไป) บรรจุใหม่ 1 สิงหาคม 2560
 
วันที่ 1 สิงหาคม 2560
 

ณ ห้องประชุม 5.1 ชั้น 5 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงค์ (อาคาร 6) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา