โครงการ "ถักน้ำใจ ทอไมตรี สานสามัคี " เพื่อสร้างจิตบริการและการทำงานเป็นทีม

 

ระหว่างวันที่ 25 - 26 มิถุนายน2560
ณ โรงแรมหาดทรายทองรีสอร์ท และ ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี
 
 
วันที่ 25 มิถุนายน 2560
 
 
 
 
วันที่ 26 มิถุนายน 2560