โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ในการขอประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น

ระยะที่ 1 การเขียนแบบประเมินการขอกำหนดตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนให้สูงขึ้น ส่วนที่ 1-3

ระหว่างวันที่ 1 - 2 มิถุนายน2560
ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงค์ มหาวิทยาลัยราภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 
 
วันที่ 1 มิถุนายน 2560
 
 
<
 
 
วันที่ 2 มิถุนายน 2560