การเสนอชื่อผู้อำนวยการ 3 สำนัก (สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา,สำนักคอมพิวเตอร์และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม) ของสำนักงานอธิการบดี
 
 
วันที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

สำนักงานอธิการบดี อาคาร 6 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา