การเลือกตั้งประธาน และกรรมการประเภทข้าราชการ เป็นสภาคณาจารย์และข้าราชการ
 
 
วันจันทร์ที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

สำนักงานอธิการบดี อาคาร 6 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา