โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)
เริ่มโครงการวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป (รวม 40 ชม.)
ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี (มบส.) ชั้น 11 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์