โครงการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง คุณเฉลิมชัย อินทรชัยศรี จังหวัดเลย
 
 
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง คุณเฉลิมชัย อินทรชัยศรี จังหวัดเลย
 
 
 
 
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม