รายงานตัวพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ บรรจุใหม่ 4 มกราคม 2560
วันที่ 4 มกราคม 2560
ณ ห้องประชุม ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา