การประชุมชี้แจงสิทธิประโยชน์และสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย และการเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (เงิน งปม.)
วันที่ 10 มิถุนายน 2559
ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 และสำนักงานอธิการบดี อาคาร 6 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา